Reklamacje

 

Reklamacje dotyczące towarów mogą być składane: pisemnie na adres siedziby Sprzedającego albo e-mailowo. W piśmie zawierającym reklamację należy podać dane osoby reklamującej, opisać przyczyny reklamacji oraz wskazać numer konta bankowego do ewentualnego zwrotu ceny.

Reklamowany towar należy odesłać paczką pocztową albo listem poleconym na adres siedziby Sprzedającego. Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokument zakupu (paragon albo fakturę) oraz pismo reklamacyjne. Koszty zmówionego towaru zostaną zwrócone na konto bankowe podane w zgłoszeniu reklamacyjnym po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.

O sposobie rozpatrzenia reklamacji Sprzedający informuje Kupującego w terminie 14 dni od dnia otrzymania reklamacji w formie pisemnej (istotna jest data nadania przesyłki listowej), a także w formie e-maila.

W przypadku nieuzasadnionej reklamacji koszty przesyłki związane z reklamacją pokrywa Kupujący. W takim wypadku Sprzedający odsyła reklamowany towar do Kupującego na jego koszt.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za wady rzeczy sprzedanej jeśli wada zostanie stwierdzona po upływie dwóch lat od wydania rzeczy Kupującemu. Roszczenia Kupującego przedawniają się z upływem roku. Jeżeli Kupującym jest Konsument, termin przedawnienia nie może skończyć się przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy.

 

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl